A2 | Projektni Biro
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Projektni biro sa 30 godina iskustva u radu na izradi svih vrsta projektne dokumentacije, za dobijanje građevinske dozvole. Pored izrade projekata vršimo stručni nadzor i izradu 3D modelovanja. Za potrebe projektne dokumentacije, imamo stalan tim stručnih saradnika – elektro, mašinskih, saobraćajnih, energetske efikasnosti, fundiranja i agencije koje vrše geodetska snimanja.

Naše usluge:

Legalizacija objekata

Pod terminom legalizacija objekata podrazumeva se naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja.

Detaljnije

Adaptacija i Rekonstrukcija

Projekti adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje i nadgradnje postojećih objekata rade se na nivou idejnog ili glavnog projekta. U ovim projektima poseban akcenat je na sagledavanju postojećeg stanja i mogućnosti intervencije, uz detaljan uvid u postojeću pravnu i tehničku dokumentaciju koja je neophodna da bi se ovaj postupak sproveo.

Detaljnije

Enterijer

Projektovanje enterijera vašeg prostora koje izrađujemo predstavlja tehnički elaborat sa grafičkim prilozima i 2D i 3D prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata koji su obuhvaćeni planiranim zahvatima.

Detaljnije

Letnje bašte i reklame

Postavljanje letnjih bašti i privremenih objekata uređeno je posebnim Pravilnikom. Gradska uprava propisuje normative i uslove koji se moraju ispuniti radi konkurisanja i dobijanja odobrenja za postavljanje bašte restorana i drugih ugostiteljsih objekta.

Detaljnije

Stambeni i Poslovni objekti

Naša osnovna delatnost je projektovanje arhitektonskih objekata, izrada potrebne dokumentacije za dobijanje gradjevinske i upotrebne dozvole, sa svim medjufazama od idejnog rešenja do izvodjačkog projekta, bilo da su u pitanju novi objekti, ili adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje.

Detaljnije

Fundiranje

Nudimo usluge projektovanja fundiranja, projektovanja zaštite temeljnih jama, projektovanja potpornih konstrukcija, projektovanja zaštite dubokih iskopa i projektovanja sanacije objekata.

Detaljnije

Projektantski nadzor

Lice koje vrši stručni nadzor određuje investitor, odnosno privredno društvo ili drugo pravno lice kome je investitor poverio vršenje stručnog nadzora.

Stručni nadzor se obezbeđuje od početka građenja, odnosno izvođenja radova u skladu sa Zakonom i traje do završetka građenja, odnosno izvođenja radova i izdavanja upotrebne dozvole.

Stručni nadzor može da vrši lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova, a određuje se zavisno od vrste radova koji su predmet stručnog nadzora.

Detaljnije

3D Modelovanje

Nudimo vrhunsku izradu arhitektonskih vizuelizacija eksterijera i enterijera, kao i modelovanje objekata.

3D vizuelizaciju i grafičku prezentaciju možemo ponuditi i uslužno, drugim projektantskim kućama.

Detaljnije

Izrada projekta protivpožarne zaštite

Na osnovu zakona zaštite od požara Glavni  projekat  zaštite  od  požara,  kao  sastavni  deo  tehničke  dokumentacije  za  izgradnju  objekata  utvrđenih  ovim zakonom, sadrži:

1) tehnički izveštaj

2) proračunske osnove

3) grafičku dokumentaciju

4) predmer i predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara.

 

Grafička dokumentacija glavnog projekta zaštite od požara sadrži:

1) situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobraćajnicama i pristupnim putevima;

2) osnove svih nivoa i krova sa ucrtanim požarnim sektorima;

3) karakteristične podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima;

4) dispoziciju procesne tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za automatsko otkrivanje i dojavu požara i stabilnim instalacijama za gašenje požara;

5) definitivne šeme razvoda eletričnih i mašinskih instalacija koje pripadaju sistemima za otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih gasova i sisteme za automatsko gašenje požara.

Detaljnije

 

Do sada smo uspešno realizovali:

167

Projekata

86

Adaptacija

18905

Kvadratnih metara

wordpress theme powered by jazzsurf.com