A2 | Projektantski nadzor
15538
page-template-default,page,page-id-15538,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
 

Projektantski nadzor

Lice koje vrši stručni nadzor određuje investitor, odnosno privredno društvo ili drugo pravno lice kome je investitor poverio vršenje stručnog nadzora.

Stručni nadzor se obezbeđuje od početka građenja, odnosno izvođenja radova u skladu sa Zakonom i traje do završetka građenja, odnosno izvođenja radova i izdavanja upotrebne dozvole.

Stručni nadzor može da vrši lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova, a određuje se zavisno od vrste radova koji su predmet stručnog nadzora.

Prema Pravilniku o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

 

Stručni nadzor se odnosi na:

 

1) pripremne radove;

2) građevinske i građevinsko-zanatske radove;

3) ugradnju instalacija, postrojenja i opreme;

4) druge radove koji se izvode u toku građenja objekta.

 

Stručni nadzor obuhvata naročito:

 

1) kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;

2) kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i standarde pristupačnosti;

3) kontrolu i overu količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i dr.);

4) proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat i dr.);

5) kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekta ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.);

6) davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, kao i u slučaju promene uslova gradnje objekta (promena vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geomehaničkim elaboratom i dr.);

7) redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima;

8) saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, kao i saradnja sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;

9) saradnju sa izvođačem radova i projektantom u pripremi projekta izvedenog objekta;

10) rešavanje i drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova.

wordpress theme powered by jazzsurf.com